Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi. 

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatři

Psychologové

MUDr. Věra Strunzová
Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

Celý profil

PhDr. Radek Pěkný
Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Celý profil

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Kapacita oboru, psychiatr, publicista a pedagog, který je od začátku provozu Kliniky naším garantem a v listopadu 2019 se stal také  naším spolupracovníkem. Je propagátorem psychoterapie jako nedílné součásti psychiatrie a psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu v medicíně. Působí také jako ambulantní psychiatr IKEM a působil mnoho let jako lékař Psychiatrické léčebny Bohnice. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze roku 1962. Poté působil jako sekundární lékař v psychiatrické léčebně Kosmonosy. Od roku 1966 působil jako psychiatr v Ústavu pro výzkum výživy a následně jako konziliární psychiatr transplantačních programů v IKEMu. 
Pravidelně se vyjadřuje na svém blogu k současnému dění. Je autorem mnoha populárně-naučných publikací o psychologii a pravidelně také veřejně vystupuje. 

Celý profil

Mgr. Alice Derflová
Zkušená klinická psycholožka a psychoterapeutka s psychodynamickým výcvikem jak ve skupinové (SUR) tak také v individuální psychoterapii.

Má zkušenosti s prací v psychiatrické léčebně, na psychosomatické klinice i v psychologické poradně. Podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK, je lektorkou psychoterapeutických výcviků Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V současnosti je v supervizím výcviku ČIS. 

Celý profil

MUDr. Jan Michálek
Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS v Praze. Podílel se na klinickém hodnocení pacientů zařazených do výzkumného projektu ESO.

Celý profil

Mgr. Martina Franzová
aktuálně na mateřské dovolené

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014  je frekventantkou výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Má zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou prací nejen s dospělými, ale také s dětmi a s dospívajícími. S těmi se setkává také v rámci práce v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Celý profil

MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.

Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.

Celý profil

Mgr. Carmen Švýcarská
Vystudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Celý profil

MUDr. Jitka Holčapková

Absolvovala Lékařskou fakultu UK v Plzni. Nyní pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice, odkud má zkušenosti s akutní a následnou lůžkovou péčí, ambulantním provozem krizového centra i vedením programu na psychoterapeutickém oddělení. V ambulantní sféře se zaměřuje na diagnostiku a terapii ADHD v dospělosti, poruch nálady a úzkostných poruch. Je schopná poskytovat odbornou péči v českém a anglickém jazyce. 

Celý profil

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Vystudoval psychologii a psychoterapii.

Specializuje se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péči. Je lektorem psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Angažuje se i v akademické a vědecké oblasti. Je horolezec, běhá maratón a pravidelně chodí na pouť do Compostely.

Celý profil

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková Ph.D.
Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním,  v supervizním výcviku ČIS. Více než 20 let se věnuje psychosomatice, v tomto oboru získala  zvláštní odbornou způsobilost. Působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia se věnuje oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, je  lektorkou  řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů  a seberozvoje. 

Celý profil

Mgr. Michaela VIKTORINOVÁ, M.Sc. (mateřská dovolená)

Klinická psycholožka s dokončeným psychoterapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii, od r. 2015 je frekventantkou v individuální psychoanalytické psychoterapii. Věnuje se psychologickému poradenství i dlouhodobé psychoterapeutické péči u dospívajících a dospělých klientů převážně s úzkostnými a depresivními obtížemi. Současně pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se podílí na klinických studiích léčby deprese a posttraumatické stresové poruchy.

Celý profil

MUDr. Jana Brázdilová
Zkušená lékařka s psychiatrickým a psychoterapeutickým vzděláním. Má bohaté zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe. Poslední roky pracovala na pozici primáře v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Předtím dlouhá léta jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Je absolventkou I. Lékařské fakulty UK a absolventkou psychoterapeutického výcviku psychodynamické psychoterapie SUR. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti zvládání úzkostně depresivních poruch, obtížných životních situací (ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod, odchod dětí z domova),  zvládání dlouhodobého stresu, pocity vyčerpání a únavy, traumatické stavy.

Celý profil

Jiří Kokrda

Zkušený terapeut a arteterapeut s třicetiletou praxí v různých psychoterapeutických zařízeních.  Absolvoval několik výcviků a kurzů, například  výcvik v  psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením, Systemická práce s párem a rodinou.

Celý profil

MUDr. Zuzana Pecháčková

Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 frekventantkou institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii. V současné době pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z oddělení akutní i následné resocializační péče, aktuálně se však věnuje emergentní psychoterapeutické práci v Centru krizové intervence.

Celý profil

PhDr. Marie Chudožilov Bendová

Absolventka psychologie na FF Univerzity Karlovy. Má dokončený výcvik v
kognitivně behaviorální terapii při Mezinárodním institutu KBT – Odyssea
a je členkou České společnosti kognitivně behaviorální terapie.

Přestože v psychoterapii vychází především z KBT principů, je jí blízký integrativní přístup podpořený absolvovanými odbornými kurzy. Podílela se na výuce studentů FF UK, má zkušenosti z výzkumu i z psychologické a
psychoterapeutické práce s lidmi se speciálními potřebami (sluchovým, tělesným, kombinovaným postižením). Služby poskytuje jak v českém
jazyce, tak v českém znakovém jazyce. Sama je neslyšící.

 Paní doktorka perfektně rozumí mluvenému slovu na principu odezírání a bezproblémově pracuje i klienty bez handicapu.

MUDr. Barbora Kaplanová
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členka České lékařské komory a České psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Aktuálně je vedle práce v ambulanci zaměstná v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se doposud věnovala zejména akutní psychiatrické péči. 

Od ledna 2020 frekventantkou jednoročního kurzu integrativní psychoterapie.

Celý profil

PhDr. Mgr. Michal Kašpar
Absolvent jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci. Od roku 2015 je frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru (PVŠPS). Kontinuálně se dále vzdělává v rámci atestačních oborů Klinická psychologie a Psychoterapie.

V letech 2018 – 2021 pracoval jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice (akutní příjmové oddělení, psychoterapeutické oddělení, oddělení léčby závislostí, ochranná sexuologická léčba). V letech 2015 – 2018 pracoval jako psycholog v Dětském domově Lety a Centru pro rodinu - Triangl.

Má zkušenosti s psychoterapeutickou prací, psychologickým poradenstvím i psychodiagnostikou s dospělou i dětskou klientelou. Zabývá se problematikou úzkostných, depresivních a psychosomatických poruch, dále se věnuje vztahovým a osobnostním obtížím.

Celý profil

MUDr. Barbora Košudová
Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, několika oddělení akutní psychiatrické péče a taktéž z oddělení následné resocializační péče. Je frekventantkou sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu se základem v psychodynamické terapii. V praxi preferuje flexibilní a vysoce individualizovaný přístup se zaměřením na potřeby klienta. 

Celý profil

Mgr. Michaela Ledvinová
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy. Má komplexní psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru a v krizové intervenci. Kontinuálně se vzdělává v rámci atestačních oborů Klinická psychologie a Psychoterapie. Je členkou České daseinsanalytické společnosti.

Věnuje se převážně péči o pacienty z oblasti úzkostných a neurotických poruch,hraniční poruchy osobnosti a léčby psychického traumatu.

Celý profil

MUDr. Klára Jakešová
Absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, z oddělení akutní psychiatrické péče a dalších specializovaných oddělení. Pracuje také na krizovém centrum v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od roku 2017 je frekventantkou Daseinsanalytického výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii. Absolvovala výcvik ve výkladu snů a seminář "Lege-artis" postupy v komunitní a skupinové psychoterapii.

Celý profil

Mgr. et Bc. Kryštof Dohnal
Absolvoval studium Sociální patologie a prevence na UHK a jednooborovou Psychologii na FF UK. Má řadu pracovních zkušeností jako lektor primární prevence v organizaci Prev-Centrum, z.ú., vychovatel ve Výchovném ústavu v Hostinném, rodinný terapeut v organizaci Cestou necestou, z.ú., externí pedagog na Univerzitě Karlově, psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov. Momentálně pracuje v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na oddělení závislostí jako psycholog ve zdravotnictví.

Je absolventem psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii pod vedením prof. MUDr. Jána Praška, CSc., a je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.

MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová
Je absolventkou 1. lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii Odyssea- Mezinárodního institutu KBT, má za sebou kurz základů transakční analýzy. V současné době pracuje jako lékařka v  Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je zároveň členkou forenzního 
multidisciplinárního týmu a týmu biologické léčby. Působí v psychologické poradně zřízené Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ve své práci využívá metody KBT, klade důraz na individuální přístup cílený na potřeby klienta. Mimo psychiatrickou nemocnici se zajímá
především o zvládání stresu  způsobeného studijním a pracovním zatížením a úzkostné poruchy.
Poskytuje jak psychoterapeutické, tak psychiatrické služby, a to v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Hladíková
Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a má dokončený pětiletý výcvik v arteterapii. Aktuálně je frekventantkou sedmiletého psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii (od r. 2018), kterou obohacuje o přístupy založené na rozvíjení všímavosti (mindfulness).

Celý profil

MUDr. Lucie Lorencová
Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z oddělení akutní i zvýšené psychiatrické péče, z oddělení specializovaného na léčbu závislostí i oddělení následné resocializační péče.

Absolvovala Kroměřížský kurz hypnózy a je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii při Mezinárodním institutu KBT – Odyssea.

Mgr. Pavel Oulovský
Vystudoval jednoborovou psychologii na PVŠPS v letech 2009-2014. Souběžně s tím absolvoval úplné psychoterapeutické vzdělání v komunitě skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru. Psychoterapeutické vzdělání si dále rozšířil pravidelnými konzultacemi a semináři na Rakouském daseinsanalytickém institutu v letech 2015-2019. Od roku 2021 je kandidátem výcviku v psychoanalytické psychoterapii a hostujícím členem v ČSPAP. Ve své odborné praxi se zaměřuje na individuální psychoterapii.

MUDr. Michal Vacek
Je absolventem Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Kromě ambulantní psychiatrie se věnuje léčbě závislosti na Klinice adiktologie VFN a 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde zároveň vyučuje psychiatrii pro adiktology. Absolvoval výcvik v motivačních rozhovorech a aktuálně je frekventantem výcviku v skupinové psychoanalytické psychoterapii.

PhDr. Alice Pulkrabková, PhD.
Zkušená klinická psycholožka a neuropsycholožka. Na klinice se zabývá především neuropsychologickou diagnostikou, poradenstvím a neruorehabilitací v oblasti kognitivních funkcí. Věnuje se pacientům s poruchami paměti, po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy a s neurologickým a neurodegenerativními onemocněním.

Celý profil

Mgr., Mag Art Martin Pšenička,  Dipl. um - Logoterapeut, teolog a hudebník​​​​​​Vystudoval obor teologie na KTF UK, hudební vzdělání završil v oboru Kirchenmusik na univerzitě Mozarteum v Salzburgu. V oblasti psychoterapeutického vzdělání je absolventem výcvik v Logoterapii a Existenciální analýze (IPIPAPP) a Pastoračně-psychologického kurzu pro kněze a jáhny. Má zkušenosti z pedagogické a pastorační činnosti, práce s mládeží, působí jako římskokatolický duchovní.

Arteterapeut

MgA. Matouš Marek 

Profesionální výtvarník, arteterapeut a pedagog. Po absolvování bakalářského studijního programu psychologie, oboru arteterapie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích,  jehož součástí studia je sebezkušenostní arteterapeutický výcvik,  získal titul MgA. na Akademii výtvarných umění v Praze.

Celý profil