Výchovné poradenství a podpora rozvoje pro děti (2 - 9 let)

Mgr. Mária Heveriová

"Když se zabývám dítětem, uvědomuji si dvě věci: porozumění pro to, čím dnes je a úctu před tím, kým se může stát"
Janusz Korczak

Ambulance léčebné pedagogiky

Zajišťujeme program ambulantní léčebné pedagogiky (výchovného poradenství a podpory rozvoje pro děti), díky němuž pomůžeme objevit silné stránky vašeho dítěte a podpořit jeho rozvoj. Vypracujeme individuální plán s citlivým přístupem.

Pracujeme podle principů a zásad léčebné pedagogiky, Montessori terapie a FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování). 

Pro koho je program vhodný

Pro všechny děti, má svá psychoterapeutická opodstatnění zejména u dětí:

 • s problémy v oblasti komunikace
 • s emočními problémy 
 • s problémy v chování
 • s poruchou koncentrace a pozornosti
 • v předškolním věku s odkladem
 • s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem
 • předčasně narozených
 • s dlouhodobým tělesným onemocněním

Pomůžeme vám najít cestu, jak dítěti lépe porozumět a podpořit ho v samostatném životě.

Jak program probíhá

V průběhu terapeuticko-pedagogického setkání nabízíme dítěti aktivity na  podporu a rozvoj jednotlivých percepčně-motorických a kognitivních funkcí (hrubá motorika, jemná motorika, pozornost, zrakové a sluchové vnímání, řeč, grafomotorika). Společně pracujeme na rozvoji osobnosti dítěte a jeho kompetencí.  Cílem terapeuticko-pedagogické intervence je porozumět a pomoci dítěti a rodině při identifikaci a řešení ,,problému” v průběhu jeho životní cesty. Setkání jsou určené pro děti od 2 let.
První setkání je zaměřeno na identifikaci ,,problému”, následně je sestaven terapeutický  plán.

Po každém sezení následuje rozhovor s rodičem o průběhu sezení a o možnostech jak, jednotlivé zkušenosti přenášet do domácího prostředí. Počet sezení závisí od potřeb dítěte a rodičů.

Před narozením dítěte je to jako když si plánujete výlet do vysněné krajiny, třeba do Říma. Představujete si, jak bude vypadat, jaké krásy a poklady v něm objevíte. A pak přistanete v Barceloně a jste překvapeni a zaskočeni. Ale i Barcelona má své krásy, zákoutí a tajemství. Jen je musíte objevit a najít. 

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování  (FIE)

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je jedinečnou a osvědčenou vzdělávací metodou, která systematicky vyučuje efektivní strategie myšlení a učení se.  Podstatou metody FIE je stimulace kognitivního rozvoje dítěte, podporující jeho školní, sociální a osobnostní růst. Metoda je určena pro všechny děti od 5 do 9 let, které potřebují nebo chtějí rozvíjet vlastní myšlení a schopnost učit se.

 • ·         program je realizovaný v malých skupinách (max. 6 dětí)/ nebo individuálně
 • ·         program je vhodný pro děti od 5 do 9 let
 • ·         pomáhá zvládat učení ve škole
 • ·         naučí myslet v souvislostech
 • ·         rozvíjí slovní zásobu
 • ·         rozvíjí schopnosti vědomě zaměřit a udržet pozornost (snižuje hyperaktivitu)
 • ·         rozvíjí schopnosti kritického myšlení
 • ·         rozvíjí schopnosti pro řešení problémů
 • ·         rozvíjí emoční inteligenci a sociální dovednosti
 • ·         program provádí dítě problematickými situacemi, které jej mohou potkat ve škole i v osobním životě a učí dítě, jak tyto situace zvládat

Terapie hrou

Hra je pro dítě přirozeným prostředkem sebevyjádření. Ve hře si dítě rovněž zpracovává své touhy, zklamání, vnitřní konflikty, vztahové problémy apod. Terapie hrou pomáhá dítěti uvolnit napětí,  redukovat strach nebo úzkost a zpracovat náročné životní situace. Základem terapie je bezpečný vztah a bezpečný prostor, kde si dítě může prozkoumávat všechny události – je to cesta jak odreagovat tíživé nebo potlačené zážitky. Hra je pro dítě jazykem, kterým mluví o svém nitru.

 • ·         vhodná pro děti od 3 let
 • ·         pro děti úzkostné
 • ·         pro děti trpící zármutkem nebo hněvem
 • ·         pro děti, které mají emoční problémy, problémy v chování nebo mají potíže v sociálních interakcích
 • ·         pro děti v náročných životních situacích (rozvod rodičů, ztráta blízké osoby, přestěhování do jiného prostředí, problematický přestup z mateřské do základní školy apod.)

Kdy se na nás obrátit a domluvit si konzultaci?

Kdykoliv, když máte jakékoli otázky týkající se rozvoje vašeho dítěte nebo v případě, že má vaše dítě potíže s jednou nebo více následujícími dovednostmi:

1 rok:

 • nezkouší mluvit, opakovat slova
 • nerozumí žádným novým slovům
 • neodpovídá na jednoduché otázky -  ano nebo ne
 • nechodí samo
 • nedává najevo základní emoce  - hněv, radost, strach
 • nezajímá se o obrázky
 • nepoznává se v zrcadle
 • nezkouší se samo krmit - nedrží hrneček, lžíci

2 roky:

 • má omezený jídelníček, jí jenom některé jídla
 • opožděný psychomotorický vývoj - ještě nechodí, zakopává, nevyšplhá po schodech
 • naráží do předmětů
 • neukazuje na známé předměty, nepojmenovává je, nemluví ve větách o dvou nebo třech slovech
 • nebaví ho, když mu někdo čte
 • nezajímá ho, jak se ostatní dětí hrají: nesleduje ani nenapodobuje
 • neprojevuje žádný zájem o chození na nočník
 • netřídí známé předměty podle jednoho kritéria: barvy, tvaru nebo velikosti

3 roky:

 • mluví tak, že mu nikdo nerozumí
 • nereaguje na své jméno, neumí říct, jak se jmenuje, kolik mu je let, nemluví ve větách o čtyřech slovech, neklade otázky
 • nechápe jednoduché pokyny a neposlouchá je 
 • nerozumí mluvené řeči, neplní jednoduché pokyny, mluví svou řečí, mluví tak, že mu není rozumět
 • nezajímá ho, jak si ostatní dětí hrají, nesleduje je ani nenapodobuje
 • hraje si výhradně samo, nedovolí nikomu do hry vstoupit, zapojit se
 • neudrží oční kontakt
 • nevydrží u jedné činnosti ani tři minuty
 • padá, když se pokouší se skákat na jedné noze
 • nespolupracuje při oblékání

4 roky:

 • neumí říct, jak se jmenuje kolik mu je let, nemluví ve větách o čtyřech slovech
 • nechytí velký skákací míč
 • nerozlišuje jednoduché geometrické tvary - kruh, trojúhelník, čtverec
 • neovládá dobře vlastní postoj a pohyby
 • neskáče na jedné noze
 • nereaguje na to, co mu říkáte, neustále po vás chce, abyste svá slova opakovali
 • nedokáže se samo obléct, ani s malou pomocí dospělé osoby
 • neumí si samo dojít na toaletu

5 let:

 • nestřídá nohy, když jde po schodech
 • mluví příliš nahlas, nebo příliš potichu
 • nedokáže se řídit několika po sobě následujícími  pokyny
 • nesloží gramaticky přijatelnou větu o čtyřech až pěti slovech
 • neumí stříhat nůžkami podle daných linek
 • nevydrží v klidu sedět a poslouchat krátký příběh
 • nedívá se do očí, když s ním někdo mluví
 • nehraje se s druhými dětmi
 • nedokáže se samo umýt, vyčistit si zuby

6 let:

 • nejeví zájem o čtení a nezkouší psát písmena ani své jméno
 • nedokáže splnit více jednoduchých úloh v určitém sledu
 • nedokáže se řídit jednoduchými pokyny a dokončit dané úlohy
 • přehnaně reaguje na stresové situace
 • nevydrží u jedné činnosti ani 3 minuty, nedokáže si hrát samo, je nepozorné, neposlouchá
 • tvrdohlavě se toho dožaduje svých požadavků nepřiměřeným, nevhodným a neměnným způsobem

Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě a následné specializační studium na Zdravotnícké univerzitě v oboru Léčebná pedagogika. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami řeči, v Dětském centru Dětské fakultní nemocnice v Košicích v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. Od 2009 pracuje ve své soukromé ambulance v Košicích, kde se věnuje diagnostice a programům, které jsou zaměřené na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci dětí. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ve své práci využívá převážně metody Montessori pedagogiky a Feuersteinovo instrumentální obohacování.

Celý profil