Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi. 

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatři

Psychologové

MUDr. Věra Strunzová
Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

Celý profil

PhDr. Jana Procházková 
Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku vývoje , problematiku vztahů a vazeb, pracuje řadu let i v oblasti násilí. Preferuje interdisciplinární spolupráci. Provázení klientů při hledání řešení jednotlivých situací vždy zaměřuje ke zvýšení kvality prožívání, tedy k pozitivnímu přístupu k životním událostem.
Její publikační činnost zahrnuje tematiku komunikace, krize, násilí a etických problémů v psychologii. 

Celý profil

MUDr. Jan Michálek
Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) v Praze.

Podílel se na klinickém hodnocení pacientů zařazených do výzkumného projektu ESO (Regionální objemové změny v šedé hmotě mozku u časných epizod psychotických onemocnění a jejich souvislost s klinickými a genetickými faktory).

Oblastí zájmu je respektující rodičovský přístup a pravidelně se vzdělává v Montessori pedagogice. 

Celý profil

PhDr. Zdeňka Chovancová
Má výcvik v psychoanalytické psychoterapii, v P. C. A, v katathymně imaginativní psychoterapii a v psychoonkologii.

Své bohaté zkušenosti z práce se skupinami, komunitami i jednotlivci publikovala v řadě odborných časopisů. Nejvýznamnějším se stal článek publikovaný v Polsku věnovaný systému ambulantní léčby alkoholiků, který tam byl rovněž efektivně zaveden. Mezinárodního věhlasu dosáhla studií o strachu z fárání, který byl uveřejněn mimo jiné až v Guatemale.

Poslední léta pracuje v soukromé praxi s klienty s různými diagnózami, jako jsou úzkostné, fobické, somatizační a obsesivně kompulzivní poruchy, subdeprese doprovázející somatická onemocnění nebo životní těžkosti související s transsexuální přeměnou. 

Celý profil

MUDr. Jiří Dvořák
Absolvent Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Hradci Králové. V současné době působící jako lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Člen několika psychiatrických společností zaměřených na tématiku psychofarmakologie a mezinárodní spolupráce mladých lékařů se snahou o destigmatizaci a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti. Frekventant psychoterapeutického výcviku SLEA (společnost pro logoterapii a existenciální analýzu). Schopen poskytovat odbornou péči v českém i anglickém jazyce. 

Celý profil

PharmDr. Mgr. Samuel Jindra
Vystudoval klinickou farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, teologii na Evangelikálním teologickém semináři v Praze a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Prožívání, potřeby i výhledy každého člověka usiluje vidět v bio-psycho-socio-spirituální perspektivě. Za nezcizitelnou charakteristiku každého jednotlivce považuje jeho důstojnost. Dát smysl životu chápe jako náročný úkol všech lidí. Pěstovat naději je pro něj posláním jak v osobním, tak v profesním životě.

Celý profil

MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.

Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.

V současné době studuje na 3. lékařské fakulte postgraduální studium, jehož výstupem má být národní preventivní program zaměřený na redukci sebevražd na lůžkových odděleních.

Soustavně se věnuje rozšiřování svých znalostí v oblasti managementu a legislativy v oblasti zdravotnictví pro zajištění kontinuálního zvyšování jakosti služeb. 

Celý profil

Mgr. Ondřej Pečený
Psychologii vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je akreditovaným psychologem ve zdravotnictví. Má za sebou pětiletý systematický výcvik v psychoterapii (INSTEP), který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR a rovněž je akreditován Evropskou asociací pro integrativní psychoterapii.

Pracuje s klinickou hypnózou, jejíž výcvik absolvoval v Kroměříži u prof. Kratochvíla. V současné době dokončuje postgraduální vzdělání Gestalt terapie v programu Gestalt plus, po jehož dokončení bude splňovat kritéria k certifikaci evropského Gestalt terapeuta. Ve své praxi vychází z Gestalt terapie, ale využívá i další metody blízké klientům a specifikům konkrétního případu.

Při práci s klienty klade důraz na posilování pozitivních faktorů, které ovlivňují jejich život, a poskytuje jim podporu v těžkých životních fázích. Kromě psychologické praxe má blízko i k firemnímu prostředí, kde funguje jako kouč a lektor vzdělávacích programů. 

Celý profil

MUDr. Jitka Holčapková
Absolvovala kompletní výcvik v telefonické krizové intervenci Linky bezpečí. Má praxi v krizové pomoci klientům v Centru krizové intervence PNB, kde pracuje jako psychiatrička i psychoterapeutka v náročném provozu emergentní psychoterapeutické péče.

Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta (PCA) akreditovaného pro oblast zdravotnictví. Hlavní oblastí jejího profesního zájmu je dospělá a dorostová psychiatrie a psychoterapie. Je schopna poskytovat odbornou péči v českém i anglickém jazyce.

Celý profil

PhDr. Radek Pěkný
Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Celý profil

MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková
Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním,  v supervizním výcviku ČIS. 

Více než 20 let se věnuje psychosomatice, v tomto oboru získala  zvláštní odbornou způsobilost. 

Působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia se věnuje oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, je  lektorkou  řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů  a seberozvoje. 

Celý profil

MUDr. Jana Brázdilová
Zkušená lékařka s psychiatrickým a psychoterapeutickým vzděláním. Má bohaté zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe. Poslední roky pracovala na pozici primáře v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Předtím dlouhá léta jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Je absolventkou I. Lékařské fakulty UK a absolventkou psychoterapeutického výcviku psychodynamické psychoterapie SUR. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti zvládání úzkostně depresivních poruch, obtížných životních situací (ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod, odchod dětí z domova),  zvládání dlouhodobého stresu, pocity vyčerpání a únavy, traumatické stavy.

Celý profil

MUDr. Veronika Málová
Absolventka Univerzity Karlovy, 1. Lékařské fakulty v Praze. V současné době působící jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Absolventka Kompletního kurzu krizové intervence, Déčko Liberec z.s. Člen Transformačního týmu Psychiatrické nemocnice Bohnice se snahou o destigmatizaci a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti.

Celý profil