Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi. 

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatři

Psychologové

MUDr. Věra Strunzová
Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

Celý profil

PhDr. Radek Pěkný
Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Celý profil

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Kapacita oboru, psychiatr, publicista a pedagog, který je od začátku provozu Kliniky naším garantem a v listopadu 2019 se stal také  naším spolupracovníkem. Je propagátorem psychoterapie jako nedílné součásti psychiatrie a psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu v medicíně. Působí také jako ambulantní psychiatr IKEM a působil mnoho let jako lékař Psychiatrické léčebny Bohnice. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze roku 1962. Poté působil jako sekundární lékař v psychiatrické léčebně Kosmonosy. Od roku 1966 působil jako psychiatr v Ústavu pro výzkum výživy a následně jako konziliární psychiatr transplantačních programů v IKEMu. 
Pravidelně se vyjadřuje na svém blogu k současnému dění. Je autorem mnoha populárně-naučných publikací o psychologii a pravidelně také veřejně vystupuje. 

Celý profil

Mgr. Alice Derflová
Zkušená klinická psycholožka a psychoterapeutka s psychodynamickým výcvikem jak ve skupinové (SUR) tak také v individuální psychoterapii.

Má zkušenosti s prací v psychiatrické léčebně, na psychosomatické klinice i v psychologické poradně. Podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK, je lektorkou psychoterapeutických výcviků Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V současnosti je v supervizím výcviku ČIS. 

Celý profil

MUDr. Jan Michálek
Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS v Praze. Podílel se na klinickém hodnocení pacientů zařazených do výzkumného projektu ESO.

Celý profil

Mgr. Martina Franzová
Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014  je frekventantkou výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Má zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou prací nejen s dospělými, ale také s dětmi a s dospívajícími. S těmi se setkává také v rámci práce v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Celý profil

MUDr. Jiří Dvořák
Absolvent Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Hradci Králové. V současné době působící jako lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Člen několika psychiatrických společností zaměřených na tématiku psychofarmakologie a mezinárodní spolupráce mladých lékařů se snahou o destigmatizaci a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti. Frekventant psychoterapeutického výcviku SLEA. Schopen poskytovat odbornou péči v českém i anglickém jazyce. 

Celý profil

Mgr. Carmen Švýcarská
Vstudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Celý profil

MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.

Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.

Celý profil

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Vystudoval psychologii a psychoterapii.

Specializuje se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péči. Je lektorem psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Angažuje se i v akademické a vědecké oblasti. Je horolezec, běhá maratón a pravidelně chodí na pouť do Compostely.

Celý profil

MUDr. Jitka Holčapková

Absolvovala Lékařskou fakultu UK v Plzni. Nyní pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice, odkud má zkušenosti s akutní a následnou lůžkovou péčí, ambulantním provozem krizového centra i vedením programu na psychoterapeutickém oddělení. V ambulantní sféře se zaměřuje na diagnostiku a terapii ADHD v dospělosti, poruch nálady a úzkostných poruch. Je schopná poskytovat odbornou péči v českém a anglickém jazyce. 

Celý profil

Mgr. Michaela VIKTORINOVÁ, M.Sc.

Klinická psycholožka s dokončeným psychoterapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii, od r. 2015 je frekventantkou v individuální psychoanalytické psychoterapii. Věnuje se psychologickému poradenství i dlouhodobé psychoterapeutické péči u dospívajících a dospělých klientů převážně s úzkostnými a depresivními obtížemi. Současně pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se podílí na klinických studiích léčby deprese a posttraumatické stresové poruchy.

Celý profil

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková Ph.D.
Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním,  v supervizním výcviku ČIS. Více než 20 let se věnuje psychosomatice, v tomto oboru získala  zvláštní odbornou způsobilost. Působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia se věnuje oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, je  lektorkou  řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů  a seberozvoje. 

Celý profil

Jiří Kokrda

Zkušený terapeut a arteterapeut s třicetiletou praxí v různých psychoterapeutických zařízeních.  Absolvoval několik výcviků a kurzů, například  výcvik v  psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením, Systemická práce s párem a rodinou.

Celý profil

MUDr. Jana Brázdilová
Zkušená lékařka s psychiatrickým a psychoterapeutickým vzděláním. Má bohaté zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe. Poslední roky pracovala na pozici primáře v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Předtím dlouhá léta jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Je absolventkou I. Lékařské fakulty UK a absolventkou psychoterapeutického výcviku psychodynamické psychoterapie SUR. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti zvládání úzkostně depresivních poruch, obtížných životních situací (ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod, odchod dětí z domova),  zvládání dlouhodobého stresu, pocity vyčerpání a únavy, traumatické stavy.

Celý profil

MUDr. Veronika Málová
Absolventka Univerzity Karlovy, 1. Lékařské fakulty v Praze, členka České lékařské komory. V současné době působící jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se věnuje zejména akutní péči. Aktivně se účastní reformy psychiatrické péče, a to zejména v oblasti financování akutní péče (systém DRG). Absolvovala Kompletní kurz krizové intervence, pod záštitou organizace Déčko Liberec z.s. Je absolventkou kurzu Integrativní psychoterapie a frekventantkou  psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze.

Celý profil

MUDr. Barbora Průchová
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členka České lékařské komory a České psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Aktuálně je vedle práce v ambulanci zaměstná v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se doposud věnovala zejména akutní psychiatrické péči. 

Od ledna 2020 frekventantkou jednoročního kurzu integrativní psychoterapie.

Celý profil

MUDr. Barbora Košudová
Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, několika oddělení akutní psychiatrické péče a taktéž z oddělení následné resocializační péče. Je frekventantkou sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu se základem v psychodynamické terapii. V praxi preferuje flexibilní a vysoce individualizovaný přístup se zaměřením na potřeby klienta. 

Celý profil

MUDr. Klára Jakešová
Absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, z oddělení akutní psychiatrické péče a dalších specializovaných oddělení. Pracuje také na krizovém centrum v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od roku 2017 je frekventantkou Daseinsanalytického výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii. Absolvovala výcvik ve výkladu snů a seminář "Lege-artis" postupy v komunitní a skupinové psychoterapii.

Celý profil

MUDr. Zuzana Pecháčková

Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 frekventantkou institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii. V současné době pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z oddělení akutní i následné resocializační péče, aktuálně se však věnuje emergentní psychoterapeutické práci v Centru krizové intervence.

Celý profil

MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová

Je absolventkou 1. lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii Odyssea- Mezinárodního institutu KBT, má za sebou kurz základů transakční analýzy. V současné době pracuje jako lékařka v  Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je zároveň členkou forenzního 
multidisciplinárního týmu a týmu biologické léčby. Působí v psychologické poradně zřízené Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ve své práci využívá metody KBT, klade důraz na individuální přístup cílený na potřeby klienta. Mimo psychiatrickou nemocnici se zajímá
především o zvládání stresu  způsobeného studijním a pracovním zatížením a úzkostné poruchy.
Poskytuje jak psychoterapeutické, tak psychiatrické služby, a to v českém a anglickém jazyce.

Léčebný pedagog

Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě a následné specializační studium na Zdravotnícké univerzitě v oboru Léčebná pedagogika. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami řeči, v Dětském centru Dětské fakultní nemocnice v Košicích v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. Od 2009 pracuje ve své soukromé ambulance v Košicích, kde se věnuje diagnostice a programům, které jsou zaměřené na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci dětí. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ve své práci využívá převážně metody Montessori pedagogiky a Feuersteinovo instrumentální obohacování.

Celý profil

Arteterapeut

MgA. Matouš Marek 

Profesionální výtvarník, arteterapeut a pedagog. Po absolvování bakalářského studijního programu psychologie, oboru arteterapie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích,  jehož součástí studia je sebezkušenostní arteterapeutický výcvik,  získal titul MgA. na Akademii výtvarných umění v Praze.

Celý profil