Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi. 

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatři

Psychologové

MUDr. Věra Strunzová
Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

Celý profil

PhDr. Jana Procházková 
Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku vývoje , problematiku vztahů a vazeb, pracuje řadu let i v oblasti násilí. Preferuje interdisciplinární spolupráci. Provázení klientů při hledání řešení jednotlivých situací vždy zaměřuje ke zvýšení kvality prožívání, tedy k pozitivnímu přístupu k životním událostem.
Její publikační činnost zahrnuje tematiku komunikace, krize, násilí a etických problémů v psychologii. 

Celý profil

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Kapacita oboru, psychiatr, publicista a pedagog, který je od začátku provozu Kliniky naším garantem a v listopadu 2019 se stal také  naším spolupracovníkem. Je propagátorem psychoterapie jako nedílné součásti psychiatrie a psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu v medicíně. Působí také jako ambulantní psychiatr IKEM a působil mnoho let jako lékař Psychiatrické léčebny Bohnice. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze roku 1962. Poté působil jako sekundární lékař v psychiatrické léčebně Kosmonosy. Od roku 1966 působil jako psychiatr v Ústavu pro výzkum výživy a následně jako konziliární psychiatr transplantačních programů v IKEMu. 
Pravidelně se vyjadřuje na svém blogu k současnému dění. Je autorem mnoha populárně-naučných publikací o psychologii a pravidelně také veřejně vystupuje. 

Celý profil

PhDr. Zdeňka Chovancová
Má výcvik v psychoanalytické psychoterapii, v P. C. A, v katathymně imaginativní psychoterapii a v psychoonkologii.

Své bohaté zkušenosti z práce se skupinami, komunitami i jednotlivci publikovala v řadě odborných časopisů. Nejvýznamnějším se stal článek publikovaný v Polsku věnovaný systému ambulantní léčby alkoholiků, který tam byl rovněž efektivně zaveden. Mezinárodního věhlasu dosáhla studií o strachu z fárání, který byl uveřejněn mimo jiné až v Guatemale.

Poslední léta pracuje v soukromé praxi s klienty s různými diagnózami, jako jsou úzkostné, fobické, somatizační a obsesivně kompulzivní poruchy, subdeprese doprovázející somatická onemocnění nebo životní těžkosti související s transsexuální přeměnou. 

Celý profil

MUDr. Jan Michálek
Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) v Praze.

Podílel se na klinickém hodnocení pacientů zařazených do výzkumného projektu ESO (Regionální objemové změny v šedé hmotě mozku u časných epizod psychotických onemocnění a jejich souvislost s klinickými a genetickými faktory).

Oblastí zájmu je respektující rodičovský přístup a pravidelně se vzdělává v Montessori pedagogice. 

Celý profil

PhDr. Radek Pěkný
Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Celý profil

MUDr. Jiří Dvořák
Absolvent Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Hradci Králové. V současné době působící jako lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Člen několika psychiatrických společností zaměřených na tématiku psychofarmakologie a mezinárodní spolupráce mladých lékařů se snahou o destigmatizaci a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti. Frekventant psychoterapeutického výcviku SLEA (společnost pro logoterapii a existenciální analýzu). Schopen poskytovat odbornou péči v českém i anglickém jazyce. 

Celý profil

Mgr. Alice Derflová
Zkušená klinická psycholožka a psychoterapeutka s psychodynamickým výcvikem jak ve skupinové (SUR) tak také v individuální psychoterapii.

Má zkušenosti s prací v psychiatrické léčebně, na psychosomatické klinice i v psychologické poradně. Podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK, je lektorkou psychoterapeutických výcviků Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V současnosti je v supervizím výcviku ČIS. 

Věnuje se především pacientům s úzkostně depresivní problematikou, psychosomatickými potížemi i osobnostními akcenty. Dále pracuje s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi akutní či
lidem s dlouhodobějším životním trápením.

Celý profil

MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.

Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.

V současné době studuje na 3. lékařské fakulte postgraduální studium, jehož výstupem má být národní preventivní program zaměřený na redukci sebevražd na lůžkových odděleních.

Soustavně se věnuje rozšiřování svých znalostí v oblasti managementu a legislativy v oblasti zdravotnictví pro zajištění kontinuálního zvyšování jakosti služeb. 

Celý profil

Mgr. Martina Franzová
Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 je frekventantkou výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

Má zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou prací nejen s dospělými, ale také s dětmi a s dospívajícími. S těmi se setkává také v rámci práce v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Celý profil

MUDr. Jitka Holčapková
Absolvovala kompletní výcvik v telefonické krizové intervenci Linky bezpečí. Má praxi v krizové pomoci klientům v Centru krizové intervence PNB, kde pracuje jako psychiatrička i psychoterapeutka v náročném provozu emergentní psychoterapeutické péče.

Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta (PCA) akreditovaného pro oblast zdravotnictví. Hlavní oblastí jejího profesního zájmu je dospělá a dorostová psychiatrie a psychoterapie. Je schopna poskytovat odbornou péči v českém i anglickém jazyce.

Celý profil

MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková
Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním,  v supervizním výcviku ČIS. 

Více než 20 let se věnuje psychosomatice, v tomto oboru získala  zvláštní odbornou způsobilost. 

Působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia se věnuje oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, je  lektorkou  řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů  a seberozvoje. 

Celý profil

MUDr. Jana Brázdilová
Zkušená lékařka s psychiatrickým a psychoterapeutickým vzděláním. Má bohaté zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe. Poslední roky pracovala na pozici primáře v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Předtím dlouhá léta jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Je absolventkou I. Lékařské fakulty UK a absolventkou psychoterapeutického výcviku psychodynamické psychoterapie SUR. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti zvládání úzkostně depresivních poruch, obtížných životních situací (ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod, odchod dětí z domova),  zvládání dlouhodobého stresu, pocity vyčerpání a únavy, traumatické stavy.

Celý profil

MUDr. Veronika Málová
Absolventka Univerzity Karlovy, 1. Lékařské fakulty v Praze. V současné době působící jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Absolventka Kompletního kurzu krizové intervence, Déčko Liberec z.s. Člen Transformačního týmu Psychiatrické nemocnice Bohnice se snahou o destigmatizaci a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti.

Celý profil

MUDr. Barbora Průchová
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členka České lékařské komory a České psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Aktuálně je vedle práce v ambulanci zaměstná v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se doposud věnovala zejména akutní psychiatrické péči. 

Od ledna 2020 frekventantkou jednoročního kurzu integrativní psychoterapie.

Celý profil

MUDr. Barbora Košudová
Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, několika oddělení akutní psychiatrické péče a taktéž z oddělení následné resocializační péče. 

Je frekventantkou sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu se základem v psychodynamické terapii. V praxi preferuje flexibilní a vysoce individualizovaný přístup se zaměřením na potřeby klienta. Toho času prodělává individuální sebezkušenost v autogenním tréningu a v budoucnu se chce věnovat práci s nevědomím.

Celý profil