Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi. 

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatři

Psychologové

MUDr. Věra Strunzová
Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

Celý profil

PhDr. Radek Pěkný
Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Celý profil

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Kapacita oboru, psychiatr, publicista a pedagog, který je od začátku provozu Kliniky naším garantem a v listopadu 2019 se stal také  naším spolupracovníkem. Je propagátorem psychoterapie jako nedílné součásti psychiatrie a psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu v medicíně. Působí také jako ambulantní psychiatr IKEM a působil mnoho let jako lékař Psychiatrické léčebny Bohnice. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze roku 1962. Poté působil jako sekundární lékař v psychiatrické léčebně Kosmonosy. Od roku 1966 působil jako psychiatr v Ústavu pro výzkum výživy a následně jako konziliární psychiatr transplantačních programů v IKEMu. 
Pravidelně se vyjadřuje na svém blogu k současnému dění. Je autorem mnoha populárně-naučných publikací o psychologii a pravidelně také veřejně vystupuje. 

Celý profil

Mgr. Alice Derflová
Zkušená klinická psycholožka a psychoterapeutka s psychodynamickým výcvikem jak ve skupinové (SUR) tak také v individuální psychoterapii.

Má zkušenosti s prací v psychiatrické léčebně, na psychosomatické klinice i v psychologické poradně. Podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK, je lektorkou psychoterapeutických výcviků Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V současnosti je v supervizím výcviku ČIS. 

Celý profil

MUDr. Jan Michálek
Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS v Praze. Podílel se na klinickém hodnocení pacientů zařazených do výzkumného projektu ESO.

Celý profil

Mgr. Martina Franzová
Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014  je frekventantkou výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Má zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou prací nejen s dospělými, ale také s dětmi a s dospívajícími. S těmi se setkává také v rámci práce v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Celý profil

MUDr. Jiří Dvořák
Absolvent Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Hradci Králové. V současné době působící jako lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Člen několika psychiatrických společností zaměřených na tématiku psychofarmakologie a mezinárodní spolupráce mladých lékařů se snahou o destigmatizaci a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti. Frekventant psychoterapeutického výcviku SLEA. Schopen poskytovat odbornou péči v českém i anglickém jazyce. 

Celý profil

Mgr. Carmen Švýcarská
Vstudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Celý profil

MUDr. Ing. Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.

Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.

Celý profil

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Vystudoval psychologii a psychoterapii.

Specializuje se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péči. Je lektorem psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Angažuje se i v akademické a vědecké oblasti. Je horolezec, běhá maratón a pravidelně chodí na pouť do Compostely.

Celý profil

MUDr. Jitka Holčapková
Absolvovala kompletní výcvik v telefonické krizové intervenci Linky bezpečí. Má praxi v krizové pomoci klientům v Centru krizové intervence PNB, kde pracuje jako psychiatrička i psychoterapeutka v náročném provozu emergentní psychoterapeutické péče. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta (PCA).  Hlavní oblastí jejího profesního zájmu je dospělá a dorostová psychiatrie a psychoterapie. 

Celý profil

Mgr. Michaela VIKTORINOVÁ, M.Sc.

Klinická psycholožka s dokončeným psychoterapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii, od r. 2015 je frekventantkou v individuální psychoanalytické psychoterapii. Věnuje se psychologickému poradenství i dlouhodobé psychoterapeutické péči u dospívajících a dospělých klientů převážně s úzkostnými a depresivními obtížemi. Současně pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se podílí na klinických studiích léčby deprese a posttraumatické stresové poruchy.

Celý profil

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková Ph.D.
Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním,  v supervizním výcviku ČIS. Více než 20 let se věnuje psychosomatice, v tomto oboru získala  zvláštní odbornou způsobilost. Působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia se věnuje oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, je  lektorkou  řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů  a seberozvoje. 

Celý profil

MUDr. Jana Brázdilová
Zkušená lékařka s psychiatrickým a psychoterapeutickým vzděláním. Má bohaté zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe. Poslední roky pracovala na pozici primáře v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Předtím dlouhá léta jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Je absolventkou I. Lékařské fakulty UK a absolventkou psychoterapeutického výcviku psychodynamické psychoterapie SUR. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti zvládání úzkostně depresivních poruch, obtížných životních situací (ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod, odchod dětí z domova),  zvládání dlouhodobého stresu, pocity vyčerpání a únavy, traumatické stavy.

Celý profil

MUDr. Veronika Málová
Absolventka Univerzity Karlovy, 1. Lékařské fakulty v Praze, členka České lékařské komory. V současné době působící jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se věnuje zejména akutní péči. Aktivně se účastní reformy psychiatrické péče, a to zejména v oblasti financování akutní péče (systém DRG). Absolvovala Kompletní kurz krizové intervence, pod záštitou organizace Déčko Liberec z.s. Je frekventantkou jednoročního kurzu integrativní psychoterapie.

Celý profil

MUDr. Barbora Průchová
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členka České lékařské komory a České psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Aktuálně je vedle práce v ambulanci zaměstná v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se doposud věnovala zejména akutní psychiatrické péči. 

Od ledna 2020 frekventantkou jednoročního kurzu integrativní psychoterapie.

Celý profil

MUDr. Barbora Košudová
Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, několika oddělení akutní psychiatrické péče a taktéž z oddělení následné resocializační péče. Je frekventantkou sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu se základem v psychodynamické terapii. V praxi preferuje flexibilní a vysoce individualizovaný přístup se zaměřením na potřeby klienta. 

Celý profil

MUDr. Klára Jakešová
Absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z akutní příjmové ambulance, z oddělení akutní psychiatrické péče a dalších specializovaných oddělení. Pracuje také na krizovém centrum v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od roku 2017 je frekventantkou Daseinsanalytického výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii. Absolvovala výcvik ve výkladu snů a seminář "Lege-artis" postupy v komunitní a skupinové psychoterapii.

Celý profil

Léčebný pedagog

Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě a následné specializační studium na Zdravotnícké univerzitě v oboru Léčebná pedagogika. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami řeči, v Dětském centru Dětské fakultní nemocnice v Košicích v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. Od 2009 pracuje ve své soukromé ambulance v Košicích, kde se věnuje diagnostice a programům, které jsou zaměřené na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci dětí. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ve své práci využívá převážně metody Montessori pedagogiky a Feuersteinovo instrumentální obohacování.

Celý profil